Algemene voorwaarden Get It Marketing

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Identiteit organisatie

Bedrijfsnaam:                                 Get It Deals

Handelend onder de naam:   Get It Marketing

Vestigingsadres:                              BW Ter Kuilenstraat 33 7545 KL Enschede

Telefoonnummer:                           053-478 24 86

E-mail:                                              info@getitmarketing.nl via ons contactformulier

KvK-nummer:                                  54447127

Btw-nummer:                                  NL001108732B69

Cire ID: I-74960778

Artikel 2: Diensten

Get It Deals is een wederverkoper van energie. Wij benaderen Eindverbruikers (particulier en zakelijk) om met hen vergunninghoudende leveranciers van energie (gas en stroom) te vergelijken teneinde hen een aanbod te kunnen doen dat het best past bij uw persoonlijke situatie. 

Artikel 3: Reikwijdte

 1. Ten aanzien van het aanbod/de advisering geldt dat Get It Deals optreedt als wederverkoper van producten van Energieleveranciers. Get It Deals is daarmee verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het aanbod aan de Eindverbruiker. Get It Deals draagt geen zorg voor de levering, garantie, kwaliteit en/of doorgifte van energie.
 2. Indien de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker het aanbod interessant vindt, ontvangt deze offerte. Indien hij de offerte accepteert (het aanbod aanvaardt) is er een overeenkomst tot stand gekomen. Deze leveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker en de leverancier. Deze ontvangt van de gekozen leverancier een bevestiging van het leveringscontract nadat het contract volledig is geaccepteerd.
 3. Indien de particuliere of klein zakelijke Eindverbruiker het aanbod aanvaardt, is er een overeenkomst tot stand gekomen. Deze leveringsovereenkomst is een overeenkomst tussen u en de leverancier. U ontvangt van uw leverancier een bevestiging van uw leveringscontract nadat uw contract volledig is geaccepteerd.

Artikel 4: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en advies van Get It Deals.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt u beschikbaar gesteld voor aanvaarding van het aanbod.

Artikel 5: Het aanbod

 1. Get It Deals zal bij het doen van een aanbod toepasselijke wet- en regelgeving naleven. Navolgende praktijken zijn in alle omstandigheden niet toegestaan:
  1. misleiding door verstrekking van onjuiste of onvolledige informatie;
  1. agressieve verkoop;
  1. niet naleving van privacy en telecommunicatiewetgeving met betrekking tot rechten van betrokkenen en Recht van Bezwaar, Bel-me-niet register aanbieden en verwerken;
  1. fraude van Klant- en verbruiksgegevens (verificatie);
  1. onduidelijke, onjuiste of onvolledige communicatie over de contractperiode;
  1. onvoldoende duidelijk aangeven van het oogmerk van het gesprek aan het begin van het gesprek.
 2. Get It Deals zal bij het doen van een aanbod de representativiteit van dat aanbod volledig en juist benoemen. Dat wil zeggen dat zij de Eindverbruiker proactief informatie geeft over de energieleveranciers die meegenomen worden in de vergelijking van tarieven teneinde hen een aanbod te doen.

Artikel 6: Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Get It Deals zijn vrijblijvend.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als u een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

Artikel 7: Privacy

 1. Wij verwerken uw gegevens overeenkomstig ons privacy statement.
 2. Get It Deals kan met toestemming Eindklant na afloop van de contractperiode opnieuw benaderen met een Aanbod.  

Artikel 8: Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in het geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Get It Deals bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 9: Klachten en geschillen

 1. Get It Deals beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Op de diensten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Get It Deals is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 5-6-2020